ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ವಿಧಾನ

 

Online Electricity Bill payment through BBPS (Urban and Rural consumers)

Online Electricity Bill payment through Paytm (Urban and Rural consumers)