(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)
CIN - U04010KA2002SGC030436 PAN - AABCG8895R GSTIN - 29AABCG8895R1ZD
12:53 AM Sunday, September, 22 2019

ಆಡಳಿತ

/ಆಡಳಿತ
ಆಡಳಿತ2018-05-16T13:30:41+05:30

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲ್.) / ಸಿವಿಲ್, ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್.  

ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ / ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುದಾನ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು GESCOM ನಲ್ಲಿ..  

AAO ನ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಶುಲ್ಕದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗ ಕೊಠಡಿ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ.

ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫೀಸರ್ & ಎಇ ಪೋಸ್ಟ್ (ಎಎಲ್ಸಿ) ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ವೀಕ್ಷಕರು.

ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫೀಸರ್ & ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಬ್ಸರ್ವರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್)..  

ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫೀಸರ್ & ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಬ್ಸರ್ವರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್).

ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಛೇರಿಗೆ ವರ್ಗ ಕೊಠಡಿ ವೀಕ್ಷಕರು..

ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಛೇರಿಗೆ ವರ್ಗ ಕೊಠಡಿ ವೀಕ್ಷಕರು.

ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫೀಸರ್ & ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್.

ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫೀಸರ್ & ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್.

ಸಹಕಾರ ತಂಡ ಸದಸ್ಯರು..

ಸಹಕಾರ ತಂಡ ಸದಸ್ಯರು.

ಅನುಬಂಧ -1..

ಅನುಬಂಧ -1.

ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಡೈರಿ..

ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಡೈರಿ.

ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲ್.,) ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್, ಜಿಸ್ಕಾಮ್..

ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲ್.,) ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್, ಜಿಸ್ಕಾಮ್.

FY-2017-18 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ GESCOM & KPTCL ನ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪಟ್ಟಿಯ C & D ಗುಂಪು ನೌಕರರು

FY-2017-18 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ GESCOM & KPTCL ನ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪಟ್ಟಿಯ C & D ಗುಂಪು ನೌಕರರು

FY-2016-17 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ GESCOM & KPTCL ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪಟ್ಟಿಯ C & D ಗುಂಪು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು

FY-2016-17 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ GESCOM & KPTCL ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪಟ್ಟಿಯ C & D ಗುಂಪು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು

FY-2015-16 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ GESCOM & KPTCL ನ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪಟ್ಟಿಯ C & D ಗುಂಪು ನೌಕರರು

FY-2015-16 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ GESCOM & KPTCL ನ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪಟ್ಟಿಯ C & D ಗುಂಪು ನೌಕರರು

C & D ಗುಂಪು OM- ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

  C & D ಗುಂಪು OM- ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

C & D ಗುಂಪು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಿವರಗಳು