ಗ್ರಾಹಕರ  ಎಸ್. ಒ. ಪಿ  ಕೈಪಿಡಿ

ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ ಸುರಕ್ಷೆ ಕೈಪಿಡಿ

ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ – ಎ-ಫಾರಂ  

ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಡಿಟ್ಗಾಗಿರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕೈಪಿಡಿ

ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಕೋಶ

ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್. ಸುರಕ್ಷತಾ ಕೈಪಿಡಿ

 

  • ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಕೋಶ
  • ಆಂತರಿಕ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ.
  • ಡಿಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
  • ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸೇವೇಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.
  • ಅಪಘಾತ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್.
  • ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು.
  • ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ವಾರದ ಪ್ರಗತಿ.
  • ಉದಯ್ ಯೋಜನೆ ಸ್ವರೂಪಗಳು.
  • ಸೈಟ್ ನಕ್ಷೆ