ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2017-18

2017-18ರ ಶಾಸನ ಬದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ವರದಿ

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2017-18 ಪುಟ 1 to 13

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2017-18 ಪುಟ 14 to 18

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2017-18 ಪುಟ 19 to 47

2017ರ ಶಾಸನ ಬದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ವರದಿ

2017ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ

ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಫಂಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧ

ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಧನೆ ವರದಿ  

FY 2016 ಗಾಗಿ GESCOM ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಖಾತೆಗಳು.

Annual performence report kannada 15-16

Annual performence report Kannada 14-15

Annual performence report kannada 13-14

Annual performence report Kannada 12-13

FY-12 Annual report