ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ November-2018

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ December-2018

ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ 14-08-2010

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ 25-10-2017

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ 08-11-2017

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ 03-11-2017