ಫೆಬ್ರುವರಿ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಫೆಬ್ರುವರಿ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

KERC letter february 19

ಗುಲಬರ್ಗಾ ವೃತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಎಪ್ರಿಲ್ 2019 ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಜನವರಿ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಜನವರಿ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

KERC Letter

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ November-2018

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ December-2018

ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ 14-08-2010

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ 25-10-2017

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ 08-11-2017

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ 03-11-2017