Kalaburagi Zone Consumer Interaction Meeting September 2019

Ballari Zone Consumer Interaction Meeting September 2019

KERC Letter Sept-2019

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವೃತ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಆದ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ವೃತ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಆದ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಜುಲೈ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ವೃತಗಳ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಆದ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

KERC letter August 2019

ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

Schedule of SEE Kalaburga Circle Consumer Interaction Meeting 28.08.2019 to 26.09.2019

ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು.

ದಿನಾಂಕ 10.07.2019 ರಂದು ಹೆಚ್. ಟಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಜರುಗಿದ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅನುಸರಣ ವರದಿ.

ಜುಲೈ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು.

ಜುಲೈ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

KERC letter July 2019

ಜುಲೈ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಜೂನ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು.

ಜೂನ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು.

ಜೂನ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

KERC Letter June- 2019

ಮೇ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಮೇ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

KERC Letter May – 2019

ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

KERC Letter April-2019

ಮಾರ್ಚ್ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಮಾರ್ಚ್ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

KERC Letter March-2019

ಫೆಬ್ರುವರಿ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಫೆಬ್ರುವರಿ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

KERC letter february 19

ಗುಲಬರ್ಗಾ ವೃತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಎಪ್ರಿಲ್ 2019 ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಜನವರಿ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಜನವರಿ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

KERC Letter

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ November-2018

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ December-2018

ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ 14-08-2010

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ 25-10-2017

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ 08-11-2017

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ 03-11-2017