ಜೆಸ್ಕಾಂ ರೆಕ್ಸ್ನ್ರಟಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಟೀಮ್ -೨೦೧೭

ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ 2017

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜೋತ್ಸವ

ಟಿಡಿಎಸ್ ನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಫೋಟೋಗಳು

ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಫೋಟೋಗಳು

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ 2014

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜೋತ್ಸವ ಫೋಟೋಗಳು-2014