ಹೆಸರು ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಾ. ಎನ್. ಮಂಜುಳಾ  ಭಾ.ಆ.ಸೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್    ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೆಸ್ಕಾಂ. ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್, ಕಾವೇರಿ ಭವನ್, ಕೆ. ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 ಕಚೇರಿ:080-22214342

ಕಚೇರಿ: 080-22244556
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:

ಇ-ಮೇಲ್: mdkptcl@gmail.com

ಡಾ. ಅರ್.  ರಾಗಪ್ರಿಯ. ಭಾ.ಆ.ಸೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಜೆಸ್ಕಾಂ,ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ -585102 ಕಚೇರಿ: 08472-256581
ರೆಸಿ: 08472-256579
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08472-256842
ಇ-ಮೇಲ್: mdgesco@gmail.com
ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಜಯಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು,(ತಾಂತ್ರಿಕ), ಜೆಸ್ಕಾಂ ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಕಚೇರಿ:08472-256980
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:-
ಮೊಬೈಲ್: 9480844377
ಡಾ. ರಾಜಾ ಪಿ. ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಕ ಅಧಿಕಾರಿ,  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಕ ಅಧಿಕಾರಿ,  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಐವನ ಶಾಹಿ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ ಕಚೇರಿ:08472-278666
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: –
ಮೊಬೈಲ್: 9480866000E-mail : ceogulbarga@gmail.com
ಶ್ರೀ. ಎಚ್. ಏನ್. ಗೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ.  ಭಾ.ಆ.ಸೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೆಸ್ಕಾಂ & ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎ ಡಿ ಎಂ&ಎಚ್ ರ್ ಡಿ), ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ, (ಎ ಡಿ ಎಂ&ಎಚ್ ರ್ ಡಿ), ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560009 ಕಚೇರಿ: 080-22212343
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: –
ಮೊಬೈಲ್: 9448990304directore.ahr.kptcl@gmail.com
ಶ್ರೀ. ಪುರುಶೋತಮ ಸಿಂಗ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೆಸ್ಕಾಂ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ,  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ವಿದನ್ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿ: 080-
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:-
ಮೊಬೈಲ್:  –
ಶ್ರೀ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್. ಬಿರಾದರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, & ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿ:
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್::-
ಮೊಬೈಲ್: 9480813800E-mail- rsbr73@yahoo.com
ಶ್ರೀ. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ T.M ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೆಸ್ಕಾಂ & ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕೆಇಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕೆಇಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲೀ ಬುಲ್ಡಿಂಗ್, 28, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಎ.ಆರ್. ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿ: 080-22281049, 080-22910706
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22281049
ಇ-ಮೇಲ್: kebea@bgl.vsnl.net.in –
ಮೊಬೈಲ್:
ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಅರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜೆಸ್ಕಾಂ & ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಎ.ಆರ್. ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು -09 ಮೊಬೈಲ್: 9448073659