31.05.2018 ರಂದು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿವರ:

ಜೆಸ್ಕಾಂ ನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

ವಲಯ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
31.05.2018 ರಂತೆ
ಬಿಜೆ/ಕೆಜೆ 597675
ಗೃಹಬಳಕೆಯ 1622477
ವಾಣಿಜ್ಯ 256709
ಕೃಷಿ 355554
ಕೈಗಾರಿಕಾ 62099
ನೀರು ಸರಬರಾಜು 20463
ಬೀದಿ ದೀಪ 11802
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 25686
ಎಲ್ ಟಿ ಮೊತ್ತ 2952465
ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎಚ್ ಟಿ) 138
ಕೈಗಾರಿಕಾ (ಎಚ್ ಟಿ) 1482
ವಾಣಿಜ್ಯ (ಎಚ್ ಟಿ) 361
ಎಲ್ಐಎಸ್ (ಎಚ್ ಟಿ) 370
ವಸಾಹತುಗಳು (ಎಚ್ ಟಿ-4) 32
ಎಚ್ ಟಿ ಮೊತ್ತ 2383
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2954848