ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ : ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ (ಇ- ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆoಟ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ) ದಿನಾಂಕ : 08.05.2019

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ (ಇ- ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆoಟ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ) ದಿನಾಂಕ : 08.05.2019

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೂಚನೆ : ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿಸಿ 946, 947

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ : – ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆoಟ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ (ಇ- ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆoಟ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ)

ಟೆಂಡರನ್ನು ದ್ವಿಹಂತ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

Short Term Tender Notice

Short Term Tender Notice Dated 22-08-2017  251112422817