ಒ ಮತ್ತು ಎಂ ವಲಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ- ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ. 08472-256089
ಒ ಮತ್ತು ಎಂ ವಲಯ ಬಳ್ಳಾರಿ- ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ. 08392-275716

ಸ್ಥಾನೀಕರಣ  

ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ

ಕಚೇರಿ

ಮೊಬೈಲ್

ಒ ಮತ್ತು ಎಂ ವಲಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟಿ 08472 221950 94483-59005
ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿಇಇ 08472 221950 94808-44644
ಸುಪೆರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಎಲ್ (ಒ) 08472 220241 94495-97445
ಖಾತೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕ 08472 256740 94484-66807
ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ 08472 256089 94495-97400
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 08472 220241 94808-44646
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 08472 220241 94808-44645

ಒ ಮತ್ತು ಎಂ ವಲಯ ಬಳ್ಳಾರಿ

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟಿ 08392 275718 94483-59029
ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿಇಇ 08392 275718
ಸುಪೆರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಎಲ್ (ಒ) 08392 275717 94495-97446
ಖಾತೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕ 08392 275717 94480-85510
ಖಾತೆ ಅಧಿಕಾರಿ 08392 275713
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 08392 275711 94489-99962
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 08392 275711 94489-99963
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಿವಿಲ್ 08392 94480-44601