ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
ಕಚೇರಿ ಮೊಬೈಲ್
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ,  ವೃತ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ. 08472 255403
ಸುಪೆರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08472 221830 94483-59008
ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 08472 94484-82140
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಚೇರಿ) 08472 256950
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08472 256950
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08472 256950
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾಮಗಾರಿ) 08472 94484-59832
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ,  ವೃತ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ.08452 -227892
ಸುಪೆರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08482 222092 94495 97427
ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 08482
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್  (ವಿದ್ಯುತ್) (ಕಚೇರಿ) 08482 221862
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08482 221862 94483-59030
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08482 221862
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08482 221862
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08482 221862
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ,  ವೃತ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ.08532- 226418
ಸುಪೆರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08532 226416 94495-97428
ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 08532
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) (ಕಚೇರಿ) 08532 226418
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08532
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) (ಕಚೇರಿ) 08532 226418
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08532
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾಮಗಾರಿ) 08532
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ,  ವೃತ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ. 08392-268935
ಸುಪೆರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08392 268933 94483-59009
ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 08392 268936 94484-82142
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) (ಕಚೇರಿ) 08392 268934
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08392 94483 41542
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) (ಕಚೇರಿ) 08392
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08392
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾಮಗಾರಿ) 08392