ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
ಕಚೇರಿ ಮೊಬೈಲ್
ಓ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ. 08472 255403
ಸುಪೆರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಇಎಲ್ಇ) 08472 221830 94483-59008
ಖಾತೆಗಳ ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕ 08472 94484-82140
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಒ) 08472 256950
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಇಎಲ್ಇ) 08472 256950
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಇಎಲ್ಇ) 08472 256950
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್) 08472 94484-59832
ಒ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೀದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ.08452 -227892
ಸುಪೆರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಇಎಲ್ಇ) 08482 222092 94495 97427
ಖಾತೆಗಳ ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕ 08482
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಎಲ್ಇ (ಒ) 08482 221862
ಅಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ 08482 221862 94483-59030
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಇಎಲ್ಇ) 08482 221862
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಇಎಲ್ಇ) 08482 221862
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್) 08482 221862
ಒ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಾಯಚೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ.08532- 226418
ಸುಪೆರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಇಎಲ್ಇ) 08532 226416 94495-97428
ಖಾತೆಗಳ ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕ 08532
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಎಲ್ಇ(ಒ) 08532 226418
ಅಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ 08532
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಒ) 08532 226418
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಇಎಲ್ಇ) 08532
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್) 08532
ಒ ಮತ್ತು ಎಂ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ. 08392-268935
ಸುಪೆರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಇಎಲ್ಇ) 08392 268933 94483-59009
ಖಾತೆಗಳ ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕ 08392 268936 94484-82142
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಎಲ್ಇ(ಒ) 08392 268934
ಅಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ 08392 94483 41542
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಒ) 08392
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಇಎಲ್ಇ) 08392
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್) 08392