ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ – ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ.08472-256738

ಸ್ಥಾನೀಕರಣ

ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಕೋಡ್

ಕಚೇರಿ

ಮೊಬೈಲ್

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಇಲ್ಇ) 08472 255535 94481 31689
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ 08472 256738 94483 59010
ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಪೊಲೀಸ್ 08472 256256 94483 59011
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಇ 08472 256685 94484 50057
ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ 08472 275923 94484 70132
ಸಹಾಯಕ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಇ 08472 256685
ಪಿಎಸ್ಐ 08472

ಬೀದರ್

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಇ 08482 224066 94483 59031
ಸಹಾಯಕ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಇ 08482 224066 94483 59031
ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ 08482 224066 94484 70131
ಪಿಎಸ್ಐ 08482 224066

ರಾಯಚೂರು

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಇ 08532 220545 94483 59026
ಸಹಾಯಕ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಇ 08532
ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ 08532 94484 70130
ಪಿಎಸ್ಐ 08532 ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಇ 08392 258753 94484 82137
ಸಹಾಯಕ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಇ 08392
ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ 08392 258753 94484 70134
ಪಿಎಸ್ಐ

ಯಾದ್ಗಿರ್

ಐ/ಸಿ. ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಇ 08473 250630
ಸಹಾಯಕ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಇ 08473 250630
ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ 08473 250630 94482 19978
ಪಿಎಸ್ಐ

ಕೊಪ್ಪಳ

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಇ 08539 270105
ಸಹಾಯಕ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಇ 08539 270105
ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ 08539 270105 94482 12880
ಪಿಎಸ್ಐ