ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ – ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ.08472-256738

ಸ್ಥಾನೀಕರಣ

ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಕೋಡ್

ಕಚೇರಿ

ಮೊಬೈಲ್

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08472 255535 94481 31689
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು 08472 256738 94483 59010
ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು 08472 256256 94483 59011
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08472 256685 94484 50057
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 08472 275923 94484 70132
ಸಹಾಯಕ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08472 256685 94808 44522
ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 08472 275923

ಬೀದರ್

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08482 224066 94483 59031
ಸಹಾಯಕ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08482 224066
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 08482 224066 94484 70131
ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 08482 224066

ರಾಯಚೂರು

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08532 220545 94483 59026
ಸಹಾಯಕ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08532 220545
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 08532 220545 94484 70130
ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 08532 220545

ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08392 258753 94484 82137
ಸಹಾಯಕ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08392 258753 94495 97443
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 08392 258753 94484 70134
ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 08392 258753

ಯಾದಗಿರ

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08473 250630 94808 44513
ಸಹಾಯಕ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08473 250630
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 08473 250630 94482 19978
ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 08473 250630

ಕೊಪ್ಪಳ

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08539 222105 94808 44388
ಸಹಾಯಕ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 08539 222105 94495 99285
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 08539 222105 94484 82143
ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 08539 222105