ಸ್ಥಳ/ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಕೋಡ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಚೇರಿ ಮೊಬೈಲ್
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಎಲ್ 08472 250001 94482 71604
ಬೀದರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಎಲ್ 08482 229830 94482 71605
ರಾಯಚೂರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಎಲ್ 08532 221779 94482 71603
ಕೊಪ್ಪಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಎಲ್ 08539 220501 94482 71606
ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಎಲ್ 08392 94482 71601