ಸ್ಥಾನೀಕರಣ

ದೂರವಾಣಿ(ಕಛೇರಿ)

ಮೊಬೈಲ್

ಇ-ಮೇಲ್

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 256842 mdgesco@gmail.com
ಪಿ.ಎಸ್
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 08472-256842