ನಿಗಮ ಕಚೇರಿ

ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :: ನಿಗಮ ಕಚೇರಿ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ – 585102 ಕರ್ನಾಟಕ,

CIN – U04010KA2002SGC030436

ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸಹಾಯವಾಣಿ : ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೂರುಗಳನ್ನು ಧಾಖಲಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ – 1912

ಸ್ಥಾನಿಕರಣ STD Telephone Nos.
Office Mobile
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 08472 256842
FAX 08472 256842
ನಿರ್ದೇಶಕ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 08472

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 08472 256960 94495-97441
ಸಹಾಯಕ. ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 08472 256960 94484-82191
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ),     ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಯೋಜನೆ
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ) 08472 256900 94483-59004
ಪಿ.ಎಸ್ 08472 256900
ಎಂ.ಎಂ.ಪಿ. Fax No. 08472- 256989
ಅಧಿಕ್ಷಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) ಎಂಎಂಪಿ 08472 250344 94484 99997
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) ಎಂಎಂಪಿ 08472 256989 94483-59006
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿದ್ಯುತ) 1 ಎಂಎಂಪಿ 08472 256989 94495-97375
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿದ್ಯುತ) 2 ಎಂಎಂಪಿ 08472 256989 94808-49005
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) ಎಂಎಂಪಿ 08472 256989
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) ಎಂಎಂಪಿ 08472 256989
ಆಮ್ ಅರ ಟಿ & ಎಲ್ ಡಿ ಸಿ Fax No. 08472- 256624
ಅಧಿಕ್ಷಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) (MRT&LDC) 08472 256624 94483-59002
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ)(MRT&LDC) 08472 256624 94483-59015
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿದ್ಯುತ) (RT) 08472 256624 94495-97376
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿದ್ಯುತ) (MRT&LDC) 08472 256624 94495-97374
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿದ್ಯುತ)(MRT&LDC) 08472 256624 94808-49009
ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (MIS) Fax No. 08472-256250
ಅಧಿಕ್ಷಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472 256250 94495-97438
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ)-1 08472 256250 94483-97542
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ)-2 08472 256250
ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472 256250
ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು 08472 256250
ನಿರಾಂತರಾ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ (NJ) Fax No. 08472-256250
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472 256250
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472 256250 94808-49014
ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472 256250
ವಾಣಿಜ್ಯ                                                 Fax No. 08472- 256989
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) (ವಾಣಿಜ್ಯ) 08472 255127 94484-70110
ಏ ಓ (ವಾಣಿಜ್ಯ) 08472 255127 94484-82144
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) (ವಾಣಿಜ್ಯ) 08472 255127 94808-44771
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) (ವಾಣಿಜ್ಯ 08472 255127
ಸಹಾಯಕ . ಅಭಿಯಂತರರು (ವಾಣಿಜ್ಯ) 08472 255127 94808-44772
ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು 08472 255127
ಐಟಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) (ಐಟಿ) 08472 94483-65001
08472
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) (ಐಟಿ) 08472
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) (ಐಟಿ) 08472
ಸಹಾಯಕ . ಅಭಿಯಂತರರು (ಐಟಿ) 08472 94808-44248
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಐಟಿ) 08472 94808-44249
ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472 256960 94483-59014
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472 256960 94495-97377
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472 256960 94483-95699
ಆರ್ ಏ ಪಿ ಡಿ ಆರ್ ಪಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472 256881 94481-02755
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472 256881 94808-44224
ಸಹಾಯಕ.ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472 256881
ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472 256881
ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472 256457 94484-82135
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) ಕಲಬುರ್ಗಿ 08472 256457 94484-82183
ಸಹಾಯಕ.ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472
ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜನೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472 255030 94483-59013
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472 94808-49012
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎಲ್) 08472 255030
ಸಹಾಯಕ.ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472 255030 94808-49012
ಪವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ (ಪಿಟಿಸಿ) Fax No. 08472
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472 94808-44370
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472
ಖಾತೆ ಅಧಿಕಾರಿ 08472
ಸಹಾಯಕ ಖಾತೆ ಅಧಿಕಾರಿ 08472 94484-82191
ಸಹಾಯಕ.ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472
ಸಹಾಯಕ 08472
ಸಹಾಯಕ 08472
ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 08472
ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಆಮ್ ಅಯ್ ಎಸ್) Fax No. 08472 256250
SCADA (ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 1912, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 94484-99986)
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472 94480-45600
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472 94484-99985
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 08472 94489-98005

ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಣೆ & ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆಡಳಿತ & ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ) 08472 256647
ಏ.ಓ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ 08472 256782 94808-49003
ಮುಖ್ಯಗುಮಾಸ್ತ 08472 256782
ಹಣಕಾಸು Fax No.08472- 256485
ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರಿ 08472 256422 94483-59003
ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ (ಆ.ಪ) 08472 256830
ಖಾತೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕ 08472 256546 94489-98788
ಡಿ.ಸಿ.ಎ. (ಹಣಕಾಸು) 08472 256416 94484-82141
ಖಾತೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ (ಹಣಕಾಸು) 08472 256416 94808-49001
ಸಹಾಯಕ ಖಾತೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ (ಹಣಕಾಸು) 08472 256416 94808-49013
ಡಿ ಸಿ ಏ.(ಹೆಚ್.ಆರ್.ಡಿ) 08472 256253 94484-70105
ಡಿ.ಸಿ.ಏ.( ಏ/ಸಿ ) 08472 256485 94484-82139
ಏ.ಓ 08472 256485
ಡಿ.ಸಿ.ಏ(ಆ.ಪ ) 08472 255088 94489-99433
ಏ.ಏ.ಓ(ಆ.ಪ ) 08472 256416
ಏ.ಓ(ಖಾತೆಗಳು) 08472 255037 94484-58037
ಏ.ಓ (ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ) 08472 255037 94495-97414
ಕಾಮಗಾರಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಕಾಮಗಾರಿ) 08472 231221 94484-70115
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಕಾಮಗಾರಿ) 08472 231221
ಪಿಂಚಣಿ ವಿಭಾಗ
ಖಾತೆ ಅಧಿಕಾರಿ 08472 234433
ಸಹಾಯಕ ಖಾತೆ ಅಧಿಕಾರಿ 08472 234433
ಹಿರಿಯ.ಸಹಾಯಕ 08472 234433
ಹಿರಿಯ.ಸಹಾಯಕ 08472 234433
ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 08472 234433