ಅಧಿಸೂಚನೆ :- ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಹುದ್ದೆಗಳ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

GESCOM (AE)(NHK) waiting list

GESCOM (AE)(HK) waiting list

GESCOM (JE)(NHK) waiting list

GESCOM (JE)(HKR) waiting list

Final Selection list of the P.H candidates

ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ.

GESCOM_PH  AT(HKR)-Final List

GESCOM_PH  AT(NHK)-Final List

GESCOM_PH Jr.AT(HK)-Final List

GESCOM_PH Jr.AT(NHK)-Final List

Provisional Selection 1:1 list of the P.H candidates

ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

Junior Assistant P.H Candidates (HK)

Junior Assistant P.H Candidates (NHK)

Assistant P.H Candidates (HK)

Assistant P.H Candidates (NHK)

ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಪಟ್ಟಿ (ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್ )

ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಪಟ್ಟಿ (ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್)

Appointment orders to the selected candidates to various Posts in GESCOM and against whom the Police verification report / Caste Validity certificates/Rural Study confirmation are received is dispatched on 24.07.2018 by registered post – 3rd Batch – Last date of report prescribed is 06.08.2018

Appointment orders to the selected candidates to various Posts in GESCOM and against whom the Police verification report / Caste Validity certificates/Rural Study confirmation are received is dispatched on 09.07.2018 by registered post – 2nd Batch – Last date of report prescribed is 23.07.2018

Appointment orders to the selected candidates to various Posts in GESCOM and against whom the Police verification report / Caste Validity certificates/Rural Study confirmation are received is dispatched on 30.06.2018 by registered post – 1st Batch – Last date of report prescribed is 15.07.2018

ತಿದ್ದು ಪಡಿ : ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಪಟ್ಟಿ (ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್)

ಪ್ರಕಟಣೆ : ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಪಟ್ಟಿ (ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್)

ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಪಟ್ಟಿ (ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್)

ಪ್ರಕಟಣೆ : ಗುವಿಸಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಭಾಗವಾರು ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿವರ (ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್)

ವಿಭಾಗವಾರು ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿವರ (ನಾನ್.ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್)

ಗುವಿಸಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ

ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಹುದ್ದೆಯ ಎರಡನೆಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ(ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್)

ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಹುದ್ದೆಯ ಎರಡನೆಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ (ನಾನ್  ಹೆಚ್.ಕೆ. ಆರ್)

ಗುವಿಸಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಸಹಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದಿನಾಕ : ೨೬.೦೩.೨೦೧೮ ಮತ್ತು ೨೮.೦೩.೨೦೧೮ ರಂದು ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆNew

ಪ್ರಕಟಣೆ :- ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಸಹಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

Final Selection list of the candidates for the post of New

1.Assistant Accounts Officer (HKR)New

2.Assistant Accounts Officer (NHKR)New

3.Assistant Engineer (Elec) (HKR)New

4.Assistant Engineer (Elec) (NHKR)New

5.Junior Engineer (HKR)New

6.Junior Engineer (NHKR)New

7. Assistant (HKR)New

8.Assistant (NHKR)New

9.Junior Assistant (HKR)New

10.Junior Assistant (NHKR)New

 

Cut-off marks for the post of New

1.Assistant Accounts Officer (HKR)New

2.Assistant Accounts Officer (NHKR)New

3.Assistant Engineer(Ele) (HKR)New

4.Assistant Engineer(Ele) (NHKR)New

5.Junior Engineer(Ele)(HKR)New

6.Junior Engineer(Ele)(NHKR)New

7.Assistant (HKR)New

8.Assistant (NHKR)New

9.Junior Assistant (HKR)New

10.Junior Assistant (NHKR)New

ANNEXURE-II 

List of the candidates under PH quota called for documents verification and physical examination.

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಸಹಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ:27.01.2018

Provisional Selection 1:1 list of the candidates for the post of (REVISED)

1. Assistant Engineer (Elec) (HK)

1. Assistant Engineer (Elec) (NHK)

3. Assistant Accounts Officer (HK)

4. Assistant Accounts Officer (NHK)

5. Assistant (HK)

6. Assistant (NHK)

7. Junior Engineer(Ele)(HK)

8. Junior Engineer(Ele)(NHK)

9. Junior Assistant (HK)

10. Junior Assistant (NHK)

Cut-off marks for the post of New

 1. Assistant Engineer(Ele) (HK)New

2. Assistant Engineer(Ele) (NHK)New

3. Assistant Accounts Officer (HK)New

4. Assistant Accounts Officer (NHK)New

5. Assistant (HK)New

 6. Assistant (NHK)New

7. Junior Engineer(Ele)(HK)New

8. Junior Engineer(Ele)(NHK)New

 9. Junior Assistant (HK)New

10. Junior Assistant (NHK)New

ANNEXURE-I 

E-mail ID of the GESCOM for filing of objections on provisional selection list.