ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಹುದ್ದೆಗಳ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ

GESCOM (AE)(HK) Final Waiting List

GESCOM (AE)(NHK) Final Waiting List

GESCOM (JE)(HK) Final Waiting List

GESCOM (JE)(NHK) Final Waiting List