2018-19 ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿ 

Adoption-OM-CYS-154-Dtd-15.12.2018

L.-Labour-charges-for-11kV-System-1

M.-Standard-Stock-Materials-for-33kV-System

N.-Labour-charges-for-33kV-System

O.Special-Locality-Allowance

Standard-Stock-Materials-for-11kV-System

 

2016-17 ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2016-17

ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳು 2016-17