ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ-18 ಟ್ರುಇಂಗ್ ಅಪ್, ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ-2020-22ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೆವಿನ್ಯು (ಇ.ಅರ್.ಸಿ) ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ-2020 ಕ್ಕೆ  ರಿಟೇಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ದರಗಳ ಅರ್ಜಿ

Page 1 -130

Page 131 – 276

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ-18 ಟ್ರುಇಂಗ್ ಅಪ್, ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ-2020-22ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೆವಿನ್ಯು (ಇ.ಅರ್.ಸಿ) ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ-2020 ಕ್ಕೆ  ರಿಟೇಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ದರಗಳ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವಲೋಕನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ

Page 1-35

Page 36-69

Page 70-99

Page 100-124

Page 125-154

Page 155-184

Page 185-213

Page 214-243

Page 244-273

Page 274-298

Page 299-323

Page 324-335

 

Fuel Cost Adjustment Charges for the billing quarter for the FY 2018-19

Implementation of Fuel Cost Adjustment Charges (FAC) in all the energy bills to be issued from 1st January 2019 to 31st March-2019

Documents are required from the applicant for obtaining Electricity connection