ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಹುದ್ದೆಯ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 

List of Candidates Selected on Merit from among the Reserve List for Appointment against Unfilled Post.

Assistant Account Officer HKR List

Assistant-HKR List

Assistant-NHKR List

Jr.Assistant HKR List

Jr. Assistant NHKR List

Provisional Second and Final List of Candidates Selected on Merit from among the Reserve List for Appointment against Unfilled Post.

Assistant Accounts Officer HKR List

Assistant HKR List

Assistant NHKR List

Jr. Assistant HKR List

Jr.Assistant NHKR LIST

 

 Link for downloading e-admit cards for Kannada Language Test

Conducting of Kannada Language Test for recruitment of Group A & B Posts in KPTCL & ESCOMs-Reg. Date:20.09.2019

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ – 2019

ವಿವರವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು:

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿಯ ವಿವರವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಕಟಣೆ-2019

Eng 12.08.2019 Company Secretary Paper Notification

Kan 12.08.2019 Company Secretary Paper Notification


ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ – 2019

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿಯ ವಿವರವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಕಟಣೆ – 2019

ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 11.03.2019 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಂತೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

Notification No:KPTCL/B16/86393/2018-19 Dated:27.06.2019

List of candidates who have opted for two companies earlier as per notification dated:25.02.2019 but not opted for one company as per corrigendum dated:11.03.2019

Click here for updating

Click here for Printing Application

————————————————————————————————————————–

Final Notification for the Recruitment of Company Secretary

Final Selection List for the Post of Company Secretary

Notification for the Recruitment of Company Secretary.

Provisional Selection List for the Post of Company Secretary

Recruitment Publishing of Provisional 1:2 List Notification

Provisional 1:2 List for the post of Company Secretary

Notification for the Recruitment of Company Secretary.

Employment notification of Company Secretary.

ಆನ್ – ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್), ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್/ಸಿವಿಲ್), ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್/ಸಿವಿಲ್), ಕಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ, ದಿನಾಂಕ: 11.03.2019

ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪರಿಚಾರಕ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ (ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ, ದಿನಾಂಕ: 11.03.2019

ನೇಮಕಾತಿಯ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

For submission of ONLINE application officially link is opened on 05.03.2019 at 7.15 PM – Application submitted before this time and date will not be considered.

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ – 2019

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿಯ ವಿವರವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಕಟಣೆ – 2019

ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್), ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್/ಸಿವಿಲ್), ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್/ಸಿವಿಲ್), ಕಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ, ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ, ಚಾಲಕ ದರ್ಜೆ-2, ಕಿರಿಯ ಸ್ಟೇಷನ ಪರಿಚಾರಕ/ಕಿರಿಯ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ:

ವಿವರವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು:

1. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್), ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್/ಸಿವಿಲ್), ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್/ಸಿವಿಲ್), ಕಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ, ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ – [ಹೈದರ್ ಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿವರ (ಹೆಚ್.ಕೆ)].

2. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್), ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್/ಸಿವಿಲ್), ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್/ಸಿವಿಲ್), ಕಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ, ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ – [ಹೈದರ್‍ ಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಮೀಸಲಾತಿವಲ್ಲದ ವಿವರ (ಎನ್.ಹೆಚ್.ಕೆ).

3. ಚಾಲಕ ದರ್ಜೆ -2 [ಹೈದರ್ ಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಮೀಸಲಾತಿ (ಹೆಚ್.ಕೆ)].

4. ಚಾಲಕ ದರ್ಜೆ -2 [ಹೈದರ್ ಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಮೀಸಲಾತಿವಲ್ಲದ (ಎನ್.ಹೆಚ್.ಕೆ)].

5. ಕಿರಿಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪರಿಚಾರಕ/ ಕಿರಿಯ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ [ಹೈದರ್ ಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿವರ (ಹೆಚ್.ಕೆ)].

6. ಕಿರಿಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪರಿಚಾರಕ/ ಕಿರಿಯ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ [ಹೈದರ್‍ ಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಮೀಸಲಾತಿವಲ್ಲದ ವಿವರ (ಎನ್.ಹೆಚ್.ಕೆ)].

7. ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ನಮೂನೆಗಳು

ಸಂಕ್ಷೀಪ್ತ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಕಟಣೆ , ದಿನಾಂಕ: 20.02.2019

ಅಧಿಸೂಚನೆ :- ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಹುದ್ದೆಗಳ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

GESCOM (AE)(HK) Final Waiting List

GESCOM (AE)(NHK) Final Waiting List

GESCOM (JE)(HK) Final Waiting List

GESCOM (JE)(NHK) Final Waiting List

—————————————————————————————————————————————————–

GESCOM (AE)(NHK) waiting list

GESCOM (AE)(HK) waiting list

GESCOM (JE)(NHK) waiting list

GESCOM (JE)(HKR) waiting list

ತಿದ್ದು ಪಡಿ : ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಪಟ್ಟಿ (ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್)

ಪ್ರಕಟಣೆ : ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಪಟ್ಟಿ (ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್)

ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಪಟ್ಟಿ (ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್)

ಗುವಿಸಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

NOTIFICATION- Publishing of Revised answer keys, revised scores/ Equi-Percentile of the online Aptitude test, revised 1:2 shortlist of candidates, cut-off for the posts of Assistant Engineer(Elec),Assistant Account officer and Assistant

ANNEXURE-I

Revised Answer Keys

1.Assistant Engineer(Ele).
2.Assistant Accounts officer.
3.Assistant.

ANNEXURE-II

Revised 1:2 Shortlist of candidates for the post of

1.Assistant Engineer(Elec)(HK).
2.Assistant Engineer(Elec)(NHK).
3.Assistant Accounts Officer (HK).
4.Assistant Accounts Officer (NHK).
5.Assistant (HK).
6.Assistant (NHK).

ANNEXURE-III

Revised Cut of marks for the post of

1.Assistant Engineer(Elec)(HK).
2.Assistant Engineer(Elec)(NHK).
3.Assistant Accounts Officer (HK).
4.Assistant Accounts Officer (NHK).
5.Assistant (HK).
6.Assistant (NHK).

ANNEXURE-II

Cut-Off Equi-Percentile for the post of

1. Assistant (HK).
2. Assistant (NHK).
3. Junior Assistant (HK).
4. Junior Assistant (NHK).
NOTIFICATION- Publishing of 1:2 shortlist of candidates for the post of Assistant and Junior Assistant

ANNEXURE-I

Final Answer Keys.

1. Assistant Engineer(Ele).
2. Assistant.
3. Junior Assistant.

ANNEXURE-II.

1:2 Short List of candidates for the post of.

1.Assistant Engineer(Ele)(NHKR).
2.Assistant Engineer(Ele)(HKR).
3.Assistant Accounts Officer (NHKR).
4.Assistant Accounts Officer (HKR).
5.Junior Engineer(Ele) (NHKR).
6.Junior Engineer(Ele) (HKR).