ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ದೂರವಾಣಿ(O) ಮೊಬೈಲ್ ಇ-ಮೇಲ್
080-
ಪಿ.ಎಸ್ 080-
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 080-