ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಹುದ್ದೆಯ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿವ ಬಗ್ಗೆ 

Awareness towards prevention of corona virus (COVID-19) spreading

Invitation for quotation to carry out the Secretarial Audit of GESCOM for FY 2017-18 – reg , dated: 07.05.2018

Assistant Engineer (El.,)/Civil, Probationary Period Declared.  

Up gradation / Newly Sanction Posts at GESCOM.  

Center In charge Officer & Class Room Observers for the Post of AAO.  

Center In charge Officer & Class Room Observers for the Post of AE(Elec).  

Center In charge Officer & Class Room Observers for the Post of Junior Engineer (Elec).  

Center In charge Officer & Class Room Observers for the Post of Junior Engineer (Civil).  

Center In charge Officer & Class Room Observers for the Post of Assistant.  

Center In charge Officer & Class Room Observers for the Post of Junior Assistant.  

Co-ordination Team Members.  

Annexure-1.  

Squad Dairy.  

Superintending Engineer (El.,) Project, Corporate Office, GESCOM.

C & D Group Employees of GESCOM & KPTCL Retirement list for the period of Fy-2017-18 

C & D Group Employees of GESCOM & KPTCL Retirement list for the period of Fy-2016-17 

C & D Group Employees of GESCOM & KPTCL Retirement list for the period of Fy-2015-16 

C & D Group OM-Regarding 

Details of C & D Group Employees Regarding