ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ)/ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 12.02.2020 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫ಼ಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 29ನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾoಕ 16.03.2020 to 11.05.2020ರ ವರೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪ್ರಕಟಣೆ : – ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ ವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ 2020-21

ಎಮ್.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 Mandatory Technical Programme ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ತಂಡದ ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ : 05.12.2019 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ.

28ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಮ್.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3, ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 12.02.2020 ರಂದು ಅಪಹ್ನ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

Two days Seminar on “Structural Steel Buildings” on 28th & 29th January 2020, at Bangalore

ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 12.02.2020 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 28ನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾoಕ 23.12.2019 to 12.02.2020 ವರೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

One day training programme on ” e-Marketing “ (GEM) on 22.11.2019 at Vikasa Soudha, Bangalore

ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 15.12.2019 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

ಜೆಸ್ಕಾ0 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 20.11.2019 ರಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಎಮ್.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 Mandatory Technical Programme ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ : 20.09.2019 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ ವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಶಿಶಿಕ್ಷು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 2019 -20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ ವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಶಿಶಿಕ್ಷು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 2019 -20 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಣೆ : – ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ ವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ

HTTP-2 Training Programme on 12th batch Non-Technical MR/OS/OP/SKP and newly appointed Jr. MR from dated 14.10.2019 to 05.12.2019

Training Programme on “Electrical Safety and Inspection of Electrical Installations, Accident Prevention, Recent Trends” from 16.10.2019 to 18.10.2019 at Bangalore

GESCOM Safety Manual

MTTP-2 and 3 Pre-Promotional / Pre – Employment Training JE/MR/OS/JMR/OP/ASK/Maintenance Men Examination Result on 22.07.2019.

27ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮ್.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ.-೩ ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವರನ್ನು ದಿನಾoಕ 29.09.2019 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

Training Programme on “Material Management Procurement Procedures & e-Procurement” from 23.09.2019 to 27.09.2019 at RECIPMT, Hyderabad.

Workshop on “EAT Module of PFMS” for Implementing Agencies for South Zone on 12.09.2019 to 13.09.2019 at Madhurai.

Training Programme on Cost Reduction Cost Control & Activity based cost Management from 02.12.02019 to 04.12.2019 at Bangalore

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಎನ್.ಸಿ.ವಿ.ಟಿ ) ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ ವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಗೂ (ಎಸ್.ಸಿ.ವಿ.ಟಿ) ರಾಜ್ಯ ವೃತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ / ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ ವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಶಿಶಿಕ್ಷು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ 2019 -20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

Training Programme on “Goods and Service Tax-Theory and Practical Approach” from 23.09.2019 to 27.09.2019 at Coonoor (TamilNadu)

ಬಡ್ತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 20.09.2019 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

One Day Seminar on “Symposium on Smart Grid” on 23.08.2019 at Mysuru 

Tentative programme – Business Partner Meet, Karnataka -2019 from 21.07.2019 to 23.07.2019 at Kabini

OM – Relieving of MTTP-3 Pre-Promotional Training held on 03.06.2019 to 22.07.2019 at HRD Training Center GESCOM, Kalaburagi -reg Dated 22.07.2019

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 27ನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾoಕ 29.07.2019 to 20.09.2019ರ ವರೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಎಮ್.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 Mandatory Technical Programme ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ : 09.04.2019 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ.

ಬಡ್ತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 22.07.2019 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

ಐ.ಟಿ.ಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ತರಬೇತಿಯ ವೃತ್ತಿಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 

ಐ.ಟಿ.ಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ತರಬೇತಿಯ ವೃತ್ತಿಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 2019-2020

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ /ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ (ಇನ್-ಸರ್ವಿಸ್) / ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಇವರುಗಳಿಗೆ ವೃತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಐ.ಟಿ.ಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ತರಬೇತಿಯ ವೃತ್ತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 

ಐ.ಟಿ.ಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ತರಬೇತಿಯ ವೃತ್ತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 2019-2020 

ವಿದ್ಯುತ ಸುರಕ್ಷೆ ಕೈಪಿಡಿ

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ರವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ / ತರಬೇತಿ ನಿಡುವ ಕುರಿತು

Training programme on “Generation Tariff Computation and Handling of tariff petion” from 17.06.2019 to 21.06.2019 at NPTI Bangalore.

One-day”International Solar Summit & Exhibition” on 20.06.2019 at New Delhi.

Training Programme on “ Distribution Network Planning and Analysis Employing GIS from 18.06.2019 to 20.06.2019 at ESCI Hydrabad

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-2 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 11ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾನ್-ಟೆಕನಿಕಲ್ ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲ್ವಿಚಾರಿಕ/ಅಪರೆಟರ್/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿದ ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 03.06.2019 ರಿಂದ 22.07.2019ರ ವರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

6th Annual Conference on Metering in India on 11.06.2019 to 12.06.2019 at Le Meridien, New Delhi.

Relieving the newly appointed JLMs from the safety awareness workshop on 30-04-2019.

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಗ್ರತಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

MTTP-2, 3 and 4 Pre-Promotional / Pre – Employment Training JE/MR/OS/JMR/OP/ASK/Maintenance Men Examination Result on 23.01.2019.

Safety awareness training program for newly appointed JLMs from 25.04.2019 to 30.04.2019

ಬಡ್ತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 09.04.2019 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾಹನೆ

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 26ನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾoಕ 20.02.2019 to 09.04.2019ರ ವರೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

Residential Training Programme on Innovation & Change Management for Organizational Excellence” from 28.01.2019 to 01.02.2019 at Port Blair.

ಸುತ್ತೋಲೆ :- ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ 22.01.2019ರ ಬದಲಿಗೆ 23.01.2019 ರಂದು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

OM – Relieving of MTTP-3 Pre-Promotional Training held on 03.12.2018 to 22.01.2019 at HRD Training Center GESCOM, Kalaburagi -reg Dated 23.01.2019

ನವೆಂಬರ್-2018 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ರವರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೂ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯೂವ/ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬಗ್ಗೆ

One day training programme on “Deviation Settlement Mechanism / Ancillary Service” on 10.01.2019 at Conference Hall Corporate Office Kalaburagi

MTTP-2, 3 and 4 Pre-Promotional / Pre – Employment Training JE/MR/OS/JMR/OP/ASK/Maintenance Men Examination Result on 30.11.2018.

Supplementary Examination MTTP2/3 and MTTP4 Pre-Employment and Pre-Promotional Examination Repeaters on 22.01.2019

MTTP-3 Training for Maintenance Staff from 03.12.2018 to 22.01.2019

Conference on Distribution Utility (DUM) 2018.

One Day workshop on ” Demand Side Management Action Plan” on 02.11.2018 at Bengaluru.

Supplementary Examination MTTP2/3 and MTTP4 Pre-Employment and Pre-Promotional Examination Repeaters on 30.11.2018

Conference on Distribution Utility (DUM) 2018.

24th Batch: MTTP-3, 2 and 4 Pre-Promotional / Pre – employment training, JE/JMR/ maintenance Men Examination Result on 14.09.2018.

Training Programme on “Gas Insulated and Indoor Sub-Stations” from 24.10.2018 to 27.10.2018 at RECIPMT Hyderabad.

Conference Distribution utility (DUM) 2018

ITI Apprenticeship Training Final Selected List 2018-19

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ರವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ / ತರಬೇತಿ ನಿಡುವ ಕುರಿತು

HTTP-2 Training Programme on 10th batch Non-Technical MR/OS/OP/SKP and newly appointed Jr. MR from dated 03.10.2018 to 30.11.2018

Training Programme on “Smart Grid for Smart Cities” from 03.10.2018 to 06.10.2018 at RECIPMT Hyderabad

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ ವೃತ್ತಿಯ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ) ಒಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳು

Electrical Safety Training of Junior Line Man (JLM) on 22.09.2018 at KPTCL Samudhaya Bhavan, new jewargi Road Kalaburagi

Workshop on Mental Stress and others problems on 30.08.2018 at Conference Hall GESCOM, Kalaburagi

Workshop on “Effective Implementation of Public Financial Management System (PFMS) under DDUGJY & Saubhagya Schemes” on 31.08.2018 at New Delhi

Supplementary Examination MTTP2/3 and MTTP4 Pre-Employment and Pre-Promotional Examination Repeaters on 14.09.2018

Notification on ITI Apprenticeship Training 2018-19

Reminder – 2 :- 35 % Pre-Promotional Training Non-Technical Promoting to the JEE cadre of MR/OS/OP/ASK/JMR furnish to details

MTTP-3 Training for Maintenance Staff from 25.07.2018 to 14.09.2018

23rd Batch: MTTP-3 Pre-Promotional Examination Result on 11.05.2018.

Reminder – 1 :- 35 % Pre-Promotional Training Non-Technical Promoting to the JEE cadre of MR/OS/OP/ASK/JMR furnish to details

Training Programme on “Implementation of Goods and Services Tax (GST)” from 26.06.2018 to 29.06.2018 at RECIPMT Hyderabad.

35 % Pre-Promotional Training Non-Technical Promoting to the JEE cadre of MR/OS/OP/ASK/JMR furnish to details.

Training programme on Implementation of Goods and Service Tax (GST) from 26.06.2018 to 29.06.2018 at RECIPMT Hyderabad

Training programme on Power Transformer Testing, Commissioning Protection & Maintenance from 03.07.2018 to 06.07.2018 at RECIPMT Hyderabad

ITI Apprenticeship Training Selected List 2017-18 letter

ITI Apprenticeship Training Final Selected List 2017-18

ITI Apprenticeship Circular

ITI Apprenticeship Training Provisional Selected List 2017-18

Two days Workshop on PFC’s Appraisal and Disbursement Procedures on 19.05.2018 to 20.05.2018 at Kodagu (Coorg)

MTTP-4 Jr. Engineer (El.,) Pre-Employment Training Result

Cancer examination on 11.04.2018 to 12.04.2018 at HCG Cancer Center, Kalaburagi

Workshop on “ Electricity Distrubution Companies under PAT Cycle-II Scheduled” on 13.04.2018 at Gurugram.

Supplementary Examination MTTP2/3 and MTTP4 Pre-Employment and Pre-Promotional Examination Repeaters on 11.05.2018

MTTP-3 Maintenance Men Pre-Promotion Training Result

Organizing training programe for women’s on “legal aid for women” on 16.03.2018. As part of international women’s day.

Training Programme on “Smart Grid & Smart Metering Technologies and Application “From 13.03.2018 to 15.03.2018 at ESCI Hyderabad

Workshop on “Advanced Accident Investigation & Reporting “on 14.03.2018 at Chennai.

Notification on ITI Apprenticeship Training 2017-18

MTTP-3 Training for Maintenance Staff from 21.03.2018 to 11.05.2018.

MTTP-2 and 3/ Jr. MR/ Maintenance Men Pre-Promotion Training Result on 30th January 2018

Deputation of delegates to the tutorial on “Vibration and Seismic Testing of Equipment” on 23.02.2018 at CPRI Bengaluru.

IPDS Programmers by CIRE, Hyderabad for Level A&B Power distribution Executives, at free of cost during February – 2018 at Hyderabad

Notice

OM – Relieving of MTTP-3 Pre-Promotional Training held on 11.12.2017 to 30.01.2018 at HRD Training Center GESCOM, Kalaburagi -reg Dated 29.01.2018

Workshop On Public Private Partnership (PPP)” on Modal Plans Implementation on 07.02.2018 to 08.02.2018 at The Lumbini’s Grand Hotel, Gulbarga

Workshop on Cancer Awareness on 03.02.2018 at Conference Hall GESCOM, Kalaburagi

MTTP -4 JEE’s Pre employment Training from 05.02.2018 to 14.03.2018.

Notice

3 Days workshop on “Capacity Building Programme on Demand Side Management and Energy Efficiency” from 11.01.2018 to 13.01.2018

3 Days workshop on “Public Procurement and Contract Management” from 28.12.2017 to 30.12.2017, at Bangalore

Regarding Capacity Building Programme on “Demand Side Management (DSM) and Energy Efficiency (EE)” to Circle level official of GESCOM from 08.01.2018 to 10.01.2018 at Conference Hall Gulbarga University Gulbarga.  

Regarding Capacity Building Programme on “Demand Side Management (DSM) and Energy Efficiency (EE)” to Circle level official of GESCOM from 11.01.2018 to 13.01.2018 at Conference Hall Gulbarga University Gulbarga.   

Regarding Capacity Building Programme on “Demand Side Management (DSM) and Energy Efficiency (EE)” to Circle level official of GESCOM from 05.02.2018 to 07.02.2018 at Conference Hall Gulbarga University Gulbarga.   

Regarding Capacity Building Programme on “Demand Side Management (DSM) and Energy Efficiency (EE)” to Circle level official of GESCOM from 08.02.2018 to 10.02.2018 at Conference Hall Gulbarga University Gulbarga.   

Training Programme on Public Finance Monitoring System (PFMS),on 22.12.2017, at BESCOM, Banagaluru.   

Supplementary Examination MTTP2/3 and MTTP4 Pre-Employment and Pre-Promotional Examination Repeaters on 30.01.2018   

3 Days workshop on “Public Procurement and Contract Management” from 28.12.2017 to 30.12.2017, at Bangalore

21st Batch: MTTP-2 & 3 Pre-Promotional Examinational Result on 14.11.2017.

National Workshop on Emerging Trends in Energy Metering Technology on 22.12.2017 at CPRI Bangalore.  

Furnish of the JLM safety training bills.  

MTTP-3 Training for Maintenance Staff from 11.12.2017 to 29.01.2018.  

Furnish of the JLM safety training bills.  

IPDS Programmes by CIRE, Hyderabad for Level A&B Power distribution Executives, at free of cost during December – 2017, at Hyderabad.  

Submission of Employees details for Pre-Employment Training  

35 % Pre-Promotional Training Non-Technical Promoting to the cadre of MR/OS/OP/ASK/JMR furnish to details.  

Two Days workshop on “Distribution Utility Meet DUM-2017” from 29.11.2017 to 30.11.2017, at Bangalore..  

 

ITC Apprenticeship Training Provisional Selection List 2017-18

November 29, 2017 Download
Training Programme on “Communication & Customer Relations” from 06.09.2017 to 08.09.2017, at CIRE/REC, Hyderabad. November 29, 2017 Download
Training Programme on “Conflict Resolution, Negotiation & Communication Skill” from 21.09.2017 to 23.09.2017, at Badami. November 29, 2017 Download
Training Programme on “Financial Investment Planning & Administration Matter” from 11.09.2017 to 15.09.2017, at Dandeli. November 29, 2017 Download
Training Programmer on “Competitive Bidding – Economical Procurement on 12.09.2017 to 15.09.2017, at CIRE Hyderabad. November 29, 2017 Download
Training Programmer on “Advance Technologies in Metering, Billing and Collection (with emphasis on Smart Meters)” on 06.09.2017 to 09.09.2017, at CIRE Hyderabad. November 29, 2017 Download
Training Programme on “Advance Technologies in Metering, Billing and Collection (With emphasis on Smart Meters)” on 06.09.2017 to 09.09.2017 at CIRE Hyderabad. November 29, 2017 Download
Training Programme on “Distribution Business Management Implementing Information Technology & Operation Technologies” from 05.09.2017 to 07.09.2017 at ESCI, Hyderabad. November 29, 2017 Download
MTTP-3 Training for Maintenance Staff from 16.09.2017 to 14.11.2017. November 29, 2017 Download
Training Programme on “Development Programme for Office Secretaries, Personal Assistants and Staff, Focus : e-Age” from 06.09.2017 to 10.09.2017 at Goa. November 28, 2017 Download
20th Batch : MTTP-2 & 3 Pre-Promotional Examinational Result on 29.08.2017. November 28, 2017 Download
Two Days workshop on “Modern Trend in Electrical Safety” from 06.10.2017 to 07.10.2017, at Bangalore. November 28, 2017 Download
Four Days Intensive Preparatory Training Course for “18th National Certification Examination for Energy Managers and Energy Auditors” from 02.09.2017 to 05.09.2017, at Chennai. November 28, 2017 Download
Two Days workshop on “Condition Monitoring Techniques for Electrical Equipment” Diagnostics, Mode Methods to Find Root Cause Failure and Solutions” from 12.10.2017 to 13.10.2017. November 28, 2017 Download
Fourth Week Training Programme on Post-Promotional Course from 21.08.2017 to 16.08.2017 at Mysuru. November 28, 2017 Download
35 % Pre-Promotional Training Non-Technical Promoting to the cadre of MR/OS/OP/ASK/JMR furnish to details. November 28, 2017 Download
Training Programme on “Power Transformers and EHT Circuit Breakers & Zero Breakdowns Concept” form 19.09.2017 to 22.09.2017, at ESCI, Hyderabad. November 28, 2017 Download
Supplementary Examination MTTP2/3 and MTTP4 Pre-Employment and Pre-Promotional Examination Repeaters on 14.11.2017. November 28, 2017 Download
Two Days workshop on “Contract Management Public Policy of India & Bi-Partite in Arbitration on 27th & 28th October 2017 at Bangalore. November 28, 2017 Download
Workshop on “Technical and Testing Challenges for Smart Meters” on 02.11.2017 to 03.11.2017, at New Delhi. November 28, 2017 Download
One Day Workshop on “Arbitration: Techniques and Procedures” on 14.10.2017, at Bangalore. November 28, 2017 Download
Two Days workshop on “Modern Trend in Electrical Safety” from 10.11.2017 to 11.11.2017, at Bangalore. November 28, 2017 Download
Three days Workshop on “Establishment Rules & Service Matters and Reservation Policy in Gov. Services for SC/ST/OBC/Ex-Servicemen & PWD with latest Acts & Order” from 14.11.2017 to 16.11.2017 at Munnur (Kerala). November 28, 2017 Download
Safety Training of Junior Line Man (JLM). November 28, 2017 Download
OM – Relieving of MTTP-3 Me-Men, Pre-Promotional Training held on 16.09.2017 to 14.11.2017 at HRD Training Center GESCOM, Kalaburagi -reg Dated 14.11.2017 November 28, 2017 Download
Submission of Employees details for Pre-Employment Training November 28, 2017 Download
Training Programme on TQM, Strategic Management of Industrial & Service Sector, from 27.11.2017 to 01.12.2017, at jaipur (Rajastan) November 28, 2017 Download
Tariff Order for SRTPV plants violating the norms specified for implementation of the SRTPV plants. November 28, 2017 Download
A Training Programme on “EAT Module for implementing Agencies” on 27.11.2017 at RTC (INGAF) Chennai. November 28, 2017 Download
Goods Service Tax (GST) Workshop on 27.07.2017 at Corporate Office, GESCOM, Kalaburagi November 28, 2017 Download
Training Programme on Finance for Non-Executive Understanding of Finance Statements, Auditing & Corporate Governance, Taxation from 31.07.2017 to 04.08.2017 at Mysuru November 28, 2017 Download
Training Programme on Energy Audit and Loss Reduction in T&D Systems from 01.08.2017 to 03.08.2017 at ESCI, Hydrabad November 28, 2017 Download
19th Batch MTTP-3 Pre-Promotional Examinational Result on 03.07.2017 November 28, 2017 Download
Supplementary Examination MTTP23 and MTTP4 Pre-Employment and Pre-Promotional Examination Repeaters on 29.08.2017 November 28, 2017 Download
Furnish the list of attended of JLM Training in Kadakola, Mysore November 28, 2017 Download
Two Days workshop on Distribution Utility Meet DUM-2017″ from 29.11.2017 to 30.11.2017, at Bangalore. November 28, 2017 Download
Training Programme on Awareness of Cyber Security for Power Utility Engineers on 04.08.2017 at CPRI Bangalore November 28, 2017 Download
Furnish the list of attended of JLM Training in Kadakola, Mysore. November 28, 2017 Download
Employees / Officer Group Personal Insurance OM Dated 18.07.2017. November 28, 2017 Download
Workshop on K-GIS on 20.07.2017 at Bangaluru. November 28, 2017 Download
Training Programme on Auditing & Various types of Audit -Financial Audit, Cost Audit, Govt. Audit, Internal Audit & Internal Control, from 24.07.2017 to 28.07.2017 at Madikeri. November 28, 2017 Download
Training Programme on Finance for Non-Executive: Understanding of Finance Statements, Auditing & Corporate Governance, Taxation from 31.07.2017 to 04.08.2017 at Mysuru. November 28, 2017 Download
International Conference on “Smart Grids, Power and Advanced Control Engineering (ICSPACE2017)” from 17.08.2017 TO 19.08.2017 at Bengaluru. November 28, 2017 Download
Workshop on “Electrical Safety” on 28.07.2017 to 29.07.2017 at Chennai. November 28, 2017 Download
Implementation of Fuel Cast Adjustment Charges in all the energy bills to be issued from July-2017 to March-2018. November 28, 2017 Download
Goods Service Tax (GST) Workshop on 21.07.2017 at Corporate Office, GESCOM, Kalaburagi General July 18, 2017 Download
Furnish the list of attended of JLM Training in Kadakola, Mysore General July 18, 2017 Download
C & D Group Employees of GESCOM & KPTCL Retirement list for the period of Fy-2017-18 General June 29, 2017 Download
Training Programme on Technical Specification & Construction Standards for Distribution Systems from 27th to 30th June 2017 General June 29, 2017 Download
Training Programme on Regulating Electricity Tariffs and Related Issues from 03.07.2017 to 07.07.2017 at ASCI, Hydrabad General June 29, 2017 Download
Training Programme on “Regulating Electricity Tariffs & Related Issues” from 3.07.2017 to 7.07.2017 at ASCI,Hyderabad General June 29, 2017 Download
Workshop on “Developing Positive Attitude / Values for Better Performance” from 24.06.2017 to 27.06.2017 at Mysuru General June 29, 2017 Download
Supplementary Examination MTTP2/3 and MTTP4 Pre-Employment and Pre-Promotional Examination Repeaters on 03.07.2017 General June 29, 2017 Download
Request for database of the Group A & B Officer and JEs (El.,)./Civil) working in GESCOM General June 29, 2017 Download
Training Programme on : Power Transformers Testing Commissioning Protection and Maintenance” from 12.06.2017 to 16.06.2017, at Hyderabad General June 29, 2017 Download
Training Programme on “Regulating Electricity Tariffs and Related Issues” from 03.07.2017 to 07.07.2017 at ASCI, Hyderabad General June 29, 2017 Download
Workshop on Impact of GST on Power Sector on 05.06.2017 Grand Hyatt Mumbai General June 29, 2017 Download
MTTP-3 Pre-Promotional Examinational Result on 03.05.2017 General June 29, 2017 Download
Safety Training of Junior Line Man (JLM) deputed on Kadakol, Mysore General June 29, 2017 Download
Supplementary Examination for Pre-Employment and Pre-Promotional repeaters on 10.01.2014 General June 27, 2017 Download
Pre-Employment and Pre-Promotion Examination Results 11.10.2013 General June 27, 2017 Download
Supplementary Examination for Repeaters on 21.03.2013 General June 27, 2017 View