ಐ.ಟಿ.ಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ತರಬೇತಿಯ ವೃತ್ತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಐ.ಟಿ.ಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ತರಬೇತಿಯ ವೃತ್ತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 2019-2020

Recruitment Publishing of Provisional 1:2 List Notification

Provisional 1:2 List for the post of Company Secretary

ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಹುದ್ದೆಗಳ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ

GESCOM (AE)(HK) Final Waiting List

GESCOM (AE)(NHK) Final Waiting List

GESCOM (JE)(HK) Final Waiting List

GESCOM (JE)(NHK) Final Waiting List