ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ)/ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 12.02.2020 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫ಼ಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 29ನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾoಕ 16.03.2020 to 11.05.2020ರ ವರೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪ್ರಕಟಣೆ : – ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ ವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ 2020-21

ಎಮ್.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 Mandatory Technical Programme ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ತಂಡದ ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ : 05.12.2019 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ.

28ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಮ್.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3, ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 12.02.2020 ರಂದು ಅಪಹ್ನ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2020 ರ ಜನವರಿ 28 ಮತ್ತು 29 ರಂದು “ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್” ಕುರಿತು ಎರಡು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ

ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 12.02.2020 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 28ನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾoಕ 23.12.2019 to 12.02.2020 ವರೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಒಂದು ದಿನದ ಗೌರ್ವನಮೆಂಟ್ ಇ – ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ (ಜೆಮ್) ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 22.11.2019 ರಂದು ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಗರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 15.12.2019 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

Social Welfare Schemes of Dept. of Posts Workshop on 20.11.2019 at Conference Hall Corporate Office GESCOM, Kalaburagi

ಎಮ್.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 Mandatory Technical Programme ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ : 20.09.2019 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ ವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಶಿಶಿಕ್ಷು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 2019 -20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ ವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಶಿಶಿಕ್ಷು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 2019 -20 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಣೆ : – ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ ವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-2 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾನ್-ಟೆಕನಿಕಲ್ ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲ್ವಿಚಾರಿಕ/ಅಪರೆಟರ್/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿದ ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 14.10.2019 ರಿಂದ 05.12.2019ರ ವರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

Training Programme on “Electrical Safety and Inspection of Electrical Installations, Accident Prevention, Recent Trends” from 16.10.2019 to 18.10.2019 at Bangalore

ವಿದ್ಯುತ ಸುರಕ್ಷೆ ಕೈಪಿಡಿ 

ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 22.07.2019 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫ಼ಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು

27ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮ್.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ.-೩ ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವರನ್ನು ದಿನಾoಕ 29.09.2019 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಇ.ಸಿ.ಐ.ಪಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಯಲ್ಲಿ 23.09.2019 ರಿಂದ 27.09.2019 ರವರೆಗೆ “ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ & ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್” ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

12.09.2019 ರಿಂದ 13.09.2019 ರವರೆಗೆ ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ “ಪಿ.ಎಫ್‌.ಎಂ.ಎಸ್‌.ನ. ಇ.ಎ.ಟಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 02.12.02019 ರಿಂದ 04.12.2019 ರವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಎನ್.ಸಿ.ವಿ.ಟಿ ) ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ ವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಗೂ (ಎಸ್.ಸಿ.ವಿ.ಟಿ) ರಾಜ್ಯ ವೃತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ / ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ ವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಶಿಶಿಕ್ಷು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ 2019 -20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

23.09.2019 ರಿಂದ 27.09.2019 ರವರೆಗೆ “ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ-ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ” ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕೂನೂರಿನಲ್ಲಿ (ತಮಿಳುನಾಡು)

ಬಡ್ತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 20.09.2019 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 23.08.2019 ರಂದು “ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪೋಸಿಯಮ್” ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಸೆಮಿನಾರ್

Tentative programme – Business Partner Meet, Karnataka -2019 from 21.07.2019 to 23.07.2019 at Kabini

11ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಮ್.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-2 ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ /ವೃತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ನಾನ್-ಟೆಕನಿಕಲ್ ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲ್ವಿಚಾರಿಕ/ಅಪರೆಟರ್/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿದ ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 22.07.2019 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 27ನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾoಕ 29.07.2019 to 20.09.2019ರ ವರೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಎಮ್.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 Mandatory Technical Programme ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ : 09.04.2019 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ.

ಬಡ್ತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 22.07.2019 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

ಐ.ಟಿ.ಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ತರಬೇತಿಯ ವೃತ್ತಿಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 

ಐ.ಟಿ.ಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ತರಬೇತಿಯ ವೃತ್ತಿಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 2019-2020

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ /ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ (ಇನ್-ಸರ್ವಿಸ್) / ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಇವರುಗಳಿಗೆ ವೃತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಐ.ಟಿ.ಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ತರಬೇತಿಯ ವೃತ್ತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 

ಐ.ಟಿ.ಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ತರಬೇತಿಯ ವೃತ್ತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 2019-2020 

ವಿದ್ಯುತ ಸುರಕ್ಷೆ ಕೈಪಿಡಿ 

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ರವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ / ತರಬೇತಿ ನಿಡುವ ಕುರಿತು

ಜನರೇಷನ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಪೆಟಿಶನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 17.06.2019 ರಿಂದ 21.06.2019 ವರೆಗೆ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಏನ್.ಪಿ.ಟಿ.ಆಯ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು.

ಒಂದುದಿನದ “ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಶೃಂಗ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ  20.06.2019 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು

18.06.2019 ರಿಂದ 20.06.2019ರ ವರೆಗೆ “ ವಿತರಿಸುವ ವಿತರಣಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ” ತರಬೇರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಇ.ಎಸ್.ಸಿ.ಐ ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು.

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-2 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 11ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾನ್-ಟೆಕನಿಕಲ್ ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲ್ವಿಚಾರಿಕ/ಅಪರೆಟರ್/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿದ ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 03.06.2019 ರಿಂದ 22.07.2019ರ ವರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

6th Annual Conference on Metering in India on 11.06.2019 to 12.06.2019 at Le Meridien, New Delhi.

ವಿದ್ಯುತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಗ್ರತಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಇವರನ್ನ ದಿನಾಂಕ: 30-04-2019 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಗ್ರತಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಬಡ್ತ್ತಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 23.01.2019 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫ಼ಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು

ದಿನಾಂಕ: 25.04.2019 ರಿಂದ 30.04.2019 ರವರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ/ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಬಡ್ತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 09.04.2019 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾಹನೆ

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 26ನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾoಕ 20.02.2019 to 09.04.2019ರ ವರೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

Residential Training Programme on Innovation & Change Management for Organizational Excellence” from 28.01.2019 to 01.02.2019 at Port Blair.

ಸುತ್ತೋಲೆ :- ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ 22.01.2019ರ ಬದಲಿಗೆ 23.01.2019 ರಂದು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

25ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮ್.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ.-೩ ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವರನ್ನು ದಿನಾoಕ 23.01.2019 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ನವೆಂಬರ್-2018 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ರವರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೂ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯೂವ/ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬಗ್ಗೆ

ದಿನಾಂಕ 10.01.2019 ರಂದು ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯ ಕಲಬುರಗಿಯ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಭಾಂಗದಲ್ಲಿ “Deviation Settlement Mechanism / Ancillary Service” ಯ ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಬಡ್ತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 30.11.2018 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫ಼ಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು

ಬಡ್ತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 22.01.2019 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 25ನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾoಕ 03.12.2018 to 22.01.2019ರ ವರೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಾನಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯುಷನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ( ಡಿ ಯು ಎಮ್) 2018

ಡಿಮ್ಯಾoಡ ಸೈಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆoಟ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾoಕ 02.11.2018 ರoದು ಬೆoಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒoದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.

ಬಡ್ತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 30.11.2018 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

ಕಾನಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯುಷನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ( ಡಿ ಯು ಎಮ್) 2018

ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ 24ನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ಹಾಗು ವೃತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ) / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗ ರವರ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫ಼ಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು. ದಿನಾಂಕ: 14-09-2018

Training Programme on “Gas Insulated and Indoor Sub-Stations” from 24.10.2018 to 27.10.2018 at RECIPMT Hyderabad.

ಕಾನಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯುಷನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ( ಡಿ ಯು ಎಮ್) 2018

ಶಿಶಿಕ್ಷು ತರಬೇತಿದಾರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 2018-19

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ರವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ / ತರಬೇತಿ ನಿಡುವ ಕುರಿತು

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-2 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾನ್-ಟೆಕನಿಕಲ್ ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲ್ವಿಚಾರಿಕ/ಅಪರೆಟರ್/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿದ ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 03.10.2018 ರಿಂದ 31.11.2018ರ ವರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ & ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಸ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಿನಾಂಕ 03.10.2018 ರಿಂದ 06.10.2018 ವರೆಗೆ RECIPMT ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು.

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ ವೃತ್ತಿಯ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ) ಒಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 22.09.2018 ರಂದು ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ರವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ / ತರಬೇತಿ ನಿಡುವ ಕುರಿತು.

ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗು ಇತರೆ ಸಮಸ್ಸೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಗಾರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 30.08.2018 ರಂದು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಸಭಾಂಗಣ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಜಿಸಿಸಲಾಗಿದೆ

ದಿನಾಂಕ 31.08.2018ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಡಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಡಿ.ಡಿ.ಯು.ಜಿ.ಜೆ.ವೈ. ಮತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಚಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು

ಬಡ್ತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 14.09.2018 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

ಪ್ರಕಟಣೆ ಐ.ಟಿ.ಐ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿ೦ದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

ನೆನಪೋಲೆ-2 : – ಶೇಕಡಾ-35 ರ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ (ವಿ), ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೋದಬೇಕಾದ ನಾನ್ ಟೆಕನಿಕಲ್ / ಮಾಪಕ ಓದುಗ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ / ಅಪರೇಟರ / ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಲಕ ಹಾಗು ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಹೋದಿದ ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗ ಇವರುಗಳಿಗೆ 10ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 24ನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾoಕ 25.07.2018 to 14.09.2018ರ ವರೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ 23ನೆ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿರವರ ದಿನಾಂಕ : 11-05-2018 ರಂದು ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು

ನೆನಪೋಲೆ-1 : – ಶೇಕಡಾ-35 ರ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ (ವಿ), ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೋದಬೇಕಾದ ನಾನ್ ಟೆಕನಿಕಲ್ / ಮಾಪಕ ಓದುಗ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ / ಅಪರೇಟರ / ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಲಕ ಹಾಗು ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಹೋದಿದ ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗ ಇವರುಗಳಿಗೆ 10ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

“ಸರಕು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ” (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ) ತರಬೇತಿ 26.06.2018 ರಿಂದ 29.06.2018 ವರೆಗೆ RECIPMT ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು

ಶೇಕಡಾ-35 ರ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ (ವಿ), ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೋದಬೇಕಾದ ನಾನ್ ಟೆಕನಿಕಲ್ / ಮಾಪಕ ಓದುಗ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ / ಅಪರೇಟರ / ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಲಕ ಹಾಗು ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಹೋದಿದ ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗ ಇವರುಗಳಿಗೆ 10ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

“ಸರಕು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ” (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ) ತರಬೇತಿ 26.06.2018 ರಿಂದ 29.06.2018 ವರೆಗೆ RECIPMT ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು

“ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್” ತರಬೇತಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 03.07.2018 ರಿಂದ 06.07.2018 ವರೆಗೆ RECIPMT ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು.

ಶಿಶಿಕ್ಷು ತರಬೇತಿದಾರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪತ್ರ

ಶಿಶಿಕ್ಷು ತರಬೇತಿದಾರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ITI Apprenticeship Circular

ITI Apprenticeship Training Provisional Selected List 2017-18

19.05.2018 ರಿಂದ 20.05.2018 ವರೆಗೆ ಕೊಡಗು (ಕೊರ್ಗ್) ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ಸಿಗಳ ಅಪ್ರೇಸಲ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ವೃತ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ (ವಿ) ರವರ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫ಼ಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು

ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೆಸ್ಕಾಂನ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು /ನೌಕರರಿಗೆ ೨ ದಿನ ಉಚಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ ತಪಾಸಣ ಶಿಬಿರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ ೧೧.೦೪.೨೦೧೮ ರಿಂದ ೧೨.೦೪.೨೦೧೮ ರ ವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು

Workshop on “Electricity Distrubution Companies under PAT Cycle-II Scheduled” on 13.04.2018 at Gurugram.

ಬಡ್ತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 11.05.2018 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫ಼ಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 16.03.2018 ರಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಕುರಿತು ತರಬೇತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

“ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ & ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ” ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 13.03.2018 ರಿಂದ 15.03.2018 ವರೆಗೆ ESCI ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 14.03.2018 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ “ಅಪಘಾತ ಸುಧಾರಿತ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆ” ಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು.

ಪ್ರಕಟಣೆ ಐ.ಟಿ.ಐ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿ೦ದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 23ನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾoಕ 21.03.2018 to 11.05.2018ರ ವರೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ 22ನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫ಼ಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು. ದಿನಾಂಕ: 30-01-2018

ಸಿ.ಪಿ.ಆರ್.ಐ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 23.02.2018 ರಂದು “ಕಂಪನ ಮತ್ತು ಸೀಸ್ಮಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್” ನ ತರಬೇತಿ.

IPDS Programmers by CIRE, Hyderabad for Level A&B Power distribution Executives, at free of cost during February – 2018 at Hyderabad

ಸೂಚನೆ

೨೨ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮ್.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ.-೩ ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವರನ್ನು ದಿನಾoಕ ೩೦.೦೧.೨೦೧೮ ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

Workshop On Public Private Partnership (PPP)” on Modal Plans Implementation on 07.02.2018 to 08.02.2018 at The Lumbini’s Grand Hotel, Gulbarga

ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ ಖಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾoಕ ೦೩.೦೨.೨೦೧೮ ರಂದು ಒಂದು ದಿನ ಕಾರಿ ಗಾರವನ್ನು ಸಭಾಂಗಣ ನಿಗಮ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-4 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ (ವಿ) ರವರಿಗೆ ದಿನಾoಕ 05.02.2018 to 14.03.2018ರ ವರೆಗೆ ವೃತ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸೂಚನೆ

ಮೂರು ದಿವಸದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ “ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗಂ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜೆಮೆಂಟೆ ಹಾಗೂ “ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ” ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ 11.01.2018 ರಿಂದ 13.01.2018ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 08.01.2018 ರಿಂದ 10.01.2018ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

28.12.2017 ರಿಂದ 30.12.2017, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ “ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್” ನಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಬಡ್ತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 30.01.2018 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

ಮೂರೂ ದಿವಸಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ “ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಡಿಎಸ್ಎಮ್) ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ (ಇಇ)” ಬಗ್ಗೆ ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 08.01.2018 ರಿಂದ 10.01.2018ರ ವರೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮೂರೂ ದಿವಸಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ “ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಡಿಎಸ್ಎಮ್) ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ (ಇಇ)” ಬಗ್ಗೆ ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 11.01.2018 ರಿಂದ 13.01.2018ರ ವರೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮೂರೂ ದಿವಸಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ “ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಡಿಎಸ್ಎಮ್) ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ (ಇಇ)” ಬಗ್ಗೆ ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 05.02.2018 ರಿಂದ 07.02.2018ರ ವರೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮೂರೂ ದಿವಸಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ “ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಡಿಎಸ್ಎಮ್) ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ (ಇಇ)” ಬಗ್ಗೆ ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 08.02.2018 ರಿಂದ 10.02.2018ರ ವರೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್) ತoತ್ರಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ದಿನಾoಕ 22.12.2017. ರoದು ಬೆ.ವಿ.ಸ.ಕ೦. ಬೆ೦ಗಳೂರುನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರಿಗೆ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

28.12.2017 ರಿಂದ 30.12.2017, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ “ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್” ನಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ 21ನೆ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿರವರ ದಿನಾಂಕ : 14-11-2017 ರಂದು ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು

National Workshop on Emerging Trends in Energy Metering Technology on 22.12.2017 at CPRI Bangalore

Furnish of the JLM safety training bills

MTTP-3 Training for Maintenance Staff from 11.12.2017 to 29.01.2018.

Furnish of the JLM safety training bills.  

IPDS Programmes by CIRE, Hyderabad for Level A&B Power distribution Executives, at free of cost during December – 2017, at Hyderabad.  

Submission of Employees details for Pre-Employment Training  

35 % Pre-Promotional Training Non-Technical Promoting to the cadre of MR/OS/OP/ASK/JMR furnish to details.  

Two Days workshop on “Distribution Utility Meet DUM-2017” from 29.11.2017 to 30.11.2017, at Bangalore..  

 

ITC Apprenticeship Training Provisional Selection List 2017-18

November 29, 2017 Download
Training Programme on “Communication & Customer Relations” from 06.09.2017 to 08.09.2017, at CIRE/REC, Hyderabad. November 29, 2017 Download
Training Programme on “Conflict Resolution, Negotiation & Communication Skill” from 21.09.2017 to 23.09.2017, at Badami. November 29, 2017 Download
Training Programme on “Financial Investment Planning & Administration Matter” from 11.09.2017 to 15.09.2017, at Dandeli. November 29, 2017 Download
Training Programmer on “Competitive Bidding – Economical Procurement on 12.09.2017 to 15.09.2017, at CIRE Hyderabad. November 29, 2017 Download
Training Programmer on “Advance Technologies in Metering, Billing and Collection (with emphasis on Smart Meters)” on 06.09.2017 to 09.09.2017, at CIRE Hyderabad. November 29, 2017 Download
Training Programme on “Advance Technologies in Metering, Billing and Collection (With emphasis on Smart Meters)” on 06.09.2017 to 09.09.2017 at CIRE Hyderabad. November 29, 2017 Download
Training Programme on “Distribution Business Management Implementing Information Technology & Operation Technologies” from 05.09.2017 to 07.09.2017 at ESCI, Hyderabad. November 29, 2017 Download
MTTP-3 Training for Maintenance Staff from 16.09.2017 to 14.11.2017. November 29, 2017 Download
Training Programme on “Development Programme for Office Secretaries, Personal Assistants and Staff, Focus : e-Age” from 06.09.2017 to 10.09.2017 at Goa. November 28, 2017 Download
20th Batch : MTTP-2 & 3 Pre-Promotional Examinational Result on 29.08.2017. November 28, 2017 Download
Two Days workshop on “Modern Trend in Electrical Safety” from 06.10.2017 to 07.10.2017, at Bangalore. November 28, 2017 Download
Four Days Intensive Preparatory Training Course for “18th National Certification Examination for Energy Managers and Energy Auditors” from 02.09.2017 to 05.09.2017, at Chennai. November 28, 2017 Download
Two Days workshop on “Condition Monitoring Techniques for Electrical Equipment” Diagnostics, Mode Methods to Find Root Cause Failure and Solutions” from 12.10.2017 to 13.10.2017. November 28, 2017 Download
Fourth Week Training Programme on Post-Promotional Course from 21.08.2017 to 16.08.2017 at Mysuru. November 28, 2017 Download
35 % Pre-Promotional Training Non-Technical Promoting to the cadre of MR/OS/OP/ASK/JMR furnish to details. November 28, 2017 Download
Training Programme on “Power Transformers and EHT Circuit Breakers & Zero Breakdowns Concept” form 19.09.2017 to 22.09.2017, at ESCI, Hyderabad. November 28, 2017 Download
Supplementary Examination MTTP2/3 and MTTP4 Pre-Employment and Pre-Promotional Examination Repeaters on 14.11.2017. November 28, 2017 Download
Two Days workshop on “Contract Management Public Policy of India & Bi-Partite in Arbitration on 27th & 28th October 2017 at Bangalore. November 28, 2017 Download
Workshop on “Technical and Testing Challenges for Smart Meters” on 02.11.2017 to 03.11.2017, at New Delhi. November 28, 2017 Download
One Day Workshop on “Arbitration: Techniques and Procedures” on 14.10.2017, at Bangalore. November 28, 2017 Download
Two Days workshop on “Modern Trend in Electrical Safety” from 10.11.2017 to 11.11.2017, at Bangalore. November 28, 2017 Download
Three days Workshop on “Establishment Rules & Service Matters and Reservation Policy in Gov. Services for SC/ST/OBC/Ex-Servicemen & PWD with latest Acts & Order” from 14.11.2017 to 16.11.2017 at Munnur (Kerala). November 28, 2017 Download
Safety Training of Junior Line Man (JLM). November 28, 2017 Download
OM – Relieving of MTTP-3 Me-Men, Pre-Promotional Training held on 16.09.2017 to 14.11.2017 at HRD Training Center GESCOM, Kalaburagi -reg Dated 14.11.2017 November 28, 2017 Download
Submission of Employees details for Pre-Employment Training November 28, 2017 Download
Training Programme on TQM, Strategic Management of Industrial & Service Sector, from 27.11.2017 to 01.12.2017, at jaipur (Rajastan) November 28, 2017 Download
Tariff Order for SRTPV plants violating the norms specified for implementation of the SRTPV plants. November 28, 2017 Download
A Training Programme on “EAT Module for implementing Agencies” on 27.11.2017 at RTC (INGAF) Chennai. November 28, 2017 Download
Goods Service Tax (GST) Workshop on 27.07.2017 at Corporate Office, GESCOM, Kalaburagi November 28, 2017 Download
Training Programme on Finance for Non-Executive Understanding of Finance Statements, Auditing & Corporate Governance, Taxation from 31.07.2017 to 04.08.2017 at Mysuru November 28, 2017 Download
Training Programme on Energy Audit and Loss Reduction in T&D Systems from 01.08.2017 to 03.08.2017 at ESCI, Hydrabad November 28, 2017 Download
19th Batch MTTP-3 Pre-Promotional Examinational Result on 03.07.2017 November 28, 2017 Download
Supplementary Examination MTTP23 and MTTP4 Pre-Employment and Pre-Promotional Examination Repeaters on 29.08.2017 November 28, 2017 Download
Furnish the list of attended of JLM Training in Kadakola, Mysore November 28, 2017 Download
Two Days workshop on Distribution Utility Meet DUM-2017″ from 29.11.2017 to 30.11.2017, at Bangalore. November 28, 2017 Download
Training Programme on Awareness of Cyber Security for Power Utility Engineers on 04.08.2017 at CPRI Bangalore November 28, 2017 Download
Furnish the list of attended of JLM Training in Kadakola, Mysore. November 28, 2017 Download
Employees / Officer Group Personal Insurance OM Dated 18.07.2017. November 28, 2017 Download
Workshop on K-GIS on 20.07.2017 at Bangaluru. November 28, 2017 Download
Training Programme on Auditing & Various types of Audit -Financial Audit, Cost Audit, Govt. Audit, Internal Audit & Internal Control, from 24.07.2017 to 28.07.2017 at Madikeri. November 28, 2017 Download
Training Programme on Finance for Non-Executive: Understanding of Finance Statements, Auditing & Corporate Governance, Taxation from 31.07.2017 to 04.08.2017 at Mysuru. November 28, 2017 Download
International Conference on “Smart Grids, Power and Advanced Control Engineering (ICSPACE2017)” from 17.08.2017 TO 19.08.2017 at Bengaluru. November 28, 2017 Download
Workshop on “Electrical Safety” on 28.07.2017 to 29.07.2017 at Chennai. November 28, 2017 Download
Implementation of Fuel Cast Adjustment Charges in all the energy bills to be issued from July-2017 to March-2018. November 28, 2017 Download
Goods Service Tax (GST) Workshop on 21.07.2017 at Corporate Office, GESCOM, Kalaburagi General July 18, 2017 Download
Furnish the list of attended of JLM Training in Kadakola, Mysore General July 18, 2017 Download
C & D Group Employees of GESCOM & KPTCL Retirement list for the period of Fy-2017-18 General June 29, 2017 Download
Training Programme on Technical Specification & Construction Standards for Distribution Systems from 27th to 30th June 2017 General June 29, 2017 Download
Training Programme on Regulating Electricity Tariffs and Related Issues from 03.07.2017 to 07.07.2017 at ASCI, Hydrabad General June 29, 2017 Download
Training Programme on “Regulating Electricity Tariffs & Related Issues” from 3.07.2017 to 7.07.2017 at ASCI,Hyderabad General June 29, 2017 Download
Workshop on “Developing Positive Attitude / Values for Better Performance” from 24.06.2017 to 27.06.2017 at Mysuru General June 29, 2017 Download
Supplementary Examination MTTP2/3 and MTTP4 Pre-Employment and Pre-Promotional Examination Repeaters on 03.07.2017 General June 29, 2017 Download
Request for database of the Group A & B Officer and JEs (El.,)./Civil) working in GESCOM General June 29, 2017 Download
Training Programme on : Power Transformers Testing Commissioning Protection and Maintenance” from 12.06.2017 to 16.06.2017, at Hyderabad General June 29, 2017 Download
Training Programme on “Regulating Electricity Tariffs and Related Issues” from 03.07.2017 to 07.07.2017 at ASCI, Hyderabad General June 29, 2017 Download
Workshop on Impact of GST on Power Sector on 05.06.2017 Grand Hyatt Mumbai General June 29, 2017 Download
MTTP-3 Pre-Promotional Examinational Result on 03.05.2017 General June 29, 2017 Download
Safety Training of Junior Line Man (JLM) deputed on Kadakol, Mysore General June 29, 2017 Download
Supplementary Examination for Pre-Employment and Pre-Promotional repeaters on 10.01.2014 General June 27, 2017 Download
Pre-Employment and Pre-Promotion Examination Results 11.10.2013 General June 27, 2017 Download
Supplementary Examination for Repeaters on 21.03.2013 General June 27, 2017 View