2016 ರಲ್ಲಿ 540 ಕಿರಿಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

Click here to download call letter for Endurance Test

List of 1:5 candidates for post of Junior Powerman ( HKR ) in GESCOM

Cut off percentage for post of Junior Powerman ( HKR ) in GESCOM

List of 1:5 candidates for post of Junior Powerman ( NHKR ) in GESCOM

Cut off percentage for post of Junior Powerman ( NHK ) in GESCOM

Conducting of Endurance Test for recruitment to the Posts of Junior Powerman – Notification dated : 05.10.2019

—————————————————————————————————————————————————–

ಪ್ರಕಟಣೆ : ಗುವಿಸಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಭಾಗವಾರು ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿವರ (ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್)

ವಿಭಾಗವಾರು ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿವರ (ನಾನ್.ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್)

IInd Final selection list of Junior Lineman (HKR)

IInd Final selection list of Junior Lineman (NHKR)

Cut off percentage of Marks – Junior Lineman (NON-HKR)

Cut off percentage of Marks – Junior Lineman (HKR)

Final selection list of Junior Lineman in GESCOM (NON-HKR)

Final selection list of Junior Lineman in GESCOM (HKR)

JLM Division Wise List For Document Verification and Counseling

Notification: Publishing of the Division wise selection list of Jun

Notification: Publishing of the Final selection list of Junior Lineman in GESCOM

New Provisional selection list of Junior Lineman(JLM)-2016

Notification Dated:17-02-2017

GOK Circular in Notification of JLM

HKR New Cut-Off Percentage.

Non-HKR New Cut-Off Percentage.

HKR New Provisional Selection List of Junior Lineman in GESCOM.

Non-HKR New Provisional Selection List of Junior Lineman in GESCOM.

Change of Ground Address in Kalaburagi City.

Notification-Regarding Publishing of 1:5 Shortlisted Candidates for Endurance Test, Cut-off,

Downloading of Call Letters.

HKR 1:5 Cut-off Percentage

Non-HKR 1:5 Cut-off Percentage

HKR 1:5 List of Candidates Short Listed for Endurance Test.

Non-HKR 1:5 List of Candidates Short Listed for Endurance Test.

Notification : Date extension for online application(Only for GVP’s)From:01-07-2016 To 15-07-2016

Notification : Date extension for online application

Paper Notification

Detailed Employment Notification

Instruction to Candidates for Filling the Online Application