ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪರಿಹಾರ