2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುಛ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋಟೇಷನಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ