ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ದೂರವಾಣಿ(O) ಮೊಬೈಲ್ ಇ-ಮೇಲ್
ಓಂಬುಡ್ಸಮನ 080-41692617 ombkar@gmail.com
ಪಿ.ಎಸ್ 080-41692617
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 080-41692617